10. Den himmelske telefon

OM BØNNEN

 

 

En kristen bror sa følgende etter at bønnen var avsluttet: «Nå har vi snakket i den himmelske telefon.» Det er et godt uttrykk for å beskrive bønnen. Denne «telefonen» er den mest brukte i hele verden. Hver dag bruker mange, mange millioner mennesker den himmelske «telefon». Det fine med dette er at denne «telefonen» ikke blir utslitt, og i tillegg er den åpen 24 timer i døgnet hele året.

Jesus inviterer oss til bønn. Vi skal i dette kapittelet se på ulike årsaker til at Jesus kaller oss til bønn.

Ropet

Vi kan komme til Gud med alt som er vanskelig

Bønn kan uttrykkes som et rop om hjelp. Uttrykket «Herre miskunn deg over meg/oss» blir sitert flere ganger i NT. Blant annet da blinde Bartimeus ropte om hjelp til å få synet igjen. Se Mark. 10:46 ff. Å rope på Herrens miskunn, betyr å få hjelp av Gud uten fortjeneste, altså av den andres godvilje. I denne sammenhengen er det Jesus som viser godviljen.

I Salme 121 blir Israelsfolket bønn nesten som et rop.

«En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?  Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.» Sal. 121:1-2

Israelsfolket roper ut: Hvor skal min hjelp komme fra? Svaret ble at hjelpen kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han som har skapt oss, vil også ta ansvaret for oss.

I fortsettelsen skal vi se på noen årsaker til at Jesus inviterer oss til å be til ham. Årsakene ligger i menneskenes situasjon og en Gud som vil vise omsorg for den enkelte.

Her i verden er mange mennesker i fortvilte situasjoner. Noen opplever stor sorg i nær familie og kommer i vanskelige situasjoner. Andre igjen bærer på en stor syndesorg og fortviler: Hva skal jeg gjøre med mine synder? Bønnen blir dermed som et rop om hjelp til å bli kvitt sine synder og bli en kristen (frelst). I Lukasevangeliet står det om Sakkeus som klatret opp i et tre for å se Jesus. Han ropte med hele sin kropp. Han ønsket så inderlig å se Jesus og bli hans venn. Se Luk. 19.

Hvordan kan vi «rope» til Gud? På hvilken måte gjør vi det?

«Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.» Sal. 37:5

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet. 5:7

Å legge ting i Herrens hånd, er en form for å rope på Herren. Når vi roper, ber og påkaller Herrens navn og legger saken i hans hånd, er det ikke vårt lenger, men Herren sitt. Vi legger vår nød over på Jesus og stoler på at han tar seg av det.

I innledningen ble det nevnt at Jesus inviterer oss til bønn. Invitasjonen står han selv inne for i sine evangelier.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» Matt. 7:7-8

En herlig invitasjon fra kongenes konge og Herrenes Herre! Når vi ber, lukker vi opp for at Jesus kan stige inn med sin hjelp, nåde og omsorg. Uansett hvilken livssituasjon vi er i, vil Jesus at vi skal påkalle hans navn, be og rope til ham. Han er ikke tunghørt, men lytter.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt. 11:28

Når vi legger saken i hans hånd, vil Jesus gi oss hvile. Denne hvilen kan være vanskelig og se når situasjoner er veldig vanskelige. Men Jesus har mye bedre oversikt enn vi har, fordi han har fullstendig kontroll. Han vet hva som er best for det enkelte Guds barn, selv om man kan oppleve at han svarer helt annerledes enn vi tenker han skulle gjøre. Poenget er at Jesus ønsker å gi oss hvile når vi ber til ham og ber om at hans vilje må skje.

 

Forbønn

Gud vil at vi skal be for andre mennesker

Alle mennesker trenger forbønn, og alle mennesker trenger å bli frelst.

Paulus skriver følgende til sin venn, Timoteus:

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.» 1 Tim. 2:1-2

Hva er bakgrunnen for at Jesus vil at vi skal be for alle mennesker?

«Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1 Tim. 2:4

Kjærlighetens budskap kjenner ingen grenser. Den er universal. Det vil si at alle mennesker på denne jord er elsket av Gud. Han vil at alle skal bli frelst og komme hjem til ham en dag.

Vi som er i troen på Jesus er kalt til å elske alle våre medmennesker, om de er venner eller fiender. Se Matt. 5.44. Budskapet om Jesu død og oppstandelse gjelder alle mennesker. Men det er ikke alle som har tatt imot dette. Derfor skal, bør og må vi be for alle mennesker. Det er viktig å være konkret, og det mest naturlige er å be for sine nærmeste, som er venner, kollegaer, naboer, klassekamerater og familie. Paulus understreker også tanken om å be for sine nærmeste:

«Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.» 1 Tim. 5:8

Vi skal også be for mennesker i høy stilling. Disse må også bli frelst. Selv om de ikke styrer etter Guds ord, må vi be for dem og legge dem i Herrens hånd, slik at vi kan leve et stille og rolig liv som Paulus skriver i brevet til Timoteus.

Vi er også kalt til å elske dem som aldri har hørt Jesu navn bli nevnt. De trenger at vi ber om at de må få anledning til å høre frelsens budskap. Jesus hadde også et sterkt behov for å si dette til sine disipler:

«Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst»! Luk. 10:2

Vi skal også få be sammen med andre. Det er rike løfter knyttet til det å be i Jesu navn sammen med andre troende.

«Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matt. 18:19-20

I all bønn sier vi «amen». Det betyr, «la det skje.» Dette ordet har også en videre betydning. Jesus blir omtalt som «Amen» i Johannes Åpenbaring:

«Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk.» Åp. 3:14b

Når vi sier «amen» i bønnen, betyr det for det første at det vi har bedt om, må la skje. For det andre avsluttes bønnen da med den beste avslutning, nemlig i Jesu navn, ham som løftene kommer fra. Dermed kommer ikke bønnen an på oss, men han som vi ber til og som har gitt oss løftene. Han har omsorg for oss og vet hva vi trenger.

 

Takk og lovprisning

En kristen har mye å takke for

En annen årsak til at Jesus inviterer oss til å be til ham er det vi kaller takk og lovprisning. Er det grunn til å takke og lovprise hans navn?

Her må en definitivt kunne si ja! Vi har gjennom disse kapitler sett på flere sider ved Gud og hvordan han handler med sin ypperste skapning, mennesket. Dette er noe som gir grunn til takk og lovprisning! Og vi begynner med starten.

 • Vi kan takke Gud for at han har skapt oss, slik som vi er, verdifulle og skapt i hans bilde.
 • Vi kan takke Gud for at han sendte sin egen sønn til vår jord, for at han steg ned og ordnet opp i syndens problem, ved at Jesus tok all vår synd på seg og slik ordnet veien inn til Gud.
 • Vi kan takke Gud for at han har gitt oss sitt ord, Bibelen, at vi har fått den på vårt eget språk og kan lese den fritt i et land uten forfølgelse.
 • Vi kan takke Gud for at han frelste oss av nåde, uten gjerninger. Vi kan også takke ham for at han har vist oss at det var nok det som Jesus gjorde til vår frelse.
 • Vi kan takke Gud for at han virker i dem som tror på Jesus, og at han utruster oss til ulike oppgaver som er tiltenkt hver enkelt.
 • Vi kan takke Gud for at han har sendt sin Hellige Ånd som trøster, hjelper, rådgiver og overbeviser.
 • Vi kan takke Gud for at han har gitt oss ulike nådemidler for å bringe oss sitt ord.
 • Til slutt kan vi takke og lovprise Gud fordi vi får lov til å be til han og påkalle hans navn. Vi som de minste på denne jord skal få lov til å prise hans uendelig store og rike nåde, navn og person. Hans navn være lovet!

 

Til samtale:

 1. Hvorfor inviterer Jesus oss til bønn?
 2. Hvordan kan bønn bli hvile?
 3. Hvilken betydning har bibelstudium og bønn i ditt kristenliv?
 4. Hvordan blir bønnen en glede? Og finner du grunner i ditt liv til å takke og lovprise Jesus?
 5. Samtal om tryggheten med det å være et Guds barn – dette at ingenting ondt kan hende oss uten at Gud viser omsorg og har kontrollen.