4. Ikke et eventyr

OM BIBELEN

 

 

Peter, Jesu disippel skriver i sitt andre brev at det ikke var et eventyr de hadde vært vitne til da de fulgte Jesus, når han var her på jord.  

«For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet.» 2. Pet. 1:16

Peter hadde vært øyenvitne til det som skjedde med Jesus. Han ønsket å formidle at Bibelens ord er Guds sannhet og ikke et eventyr. Dette kapittelet skal handle om Bibelen, som er Guds levende ord.  

Verdens mest solgte bok

Bibelen er verdens mest solgte bok

Mange bøker har blitt solgt gjennom historien. Noen har blitt det vi kaller klassikere. Det vil si at de har blitt utgitt i store opplag og gjerne oversatt til mange språk. «Maos lille røde» var en lærebok om kommunisme for ca 1 milliard kinesere. Boken ble også oversatt til flere språk. Interessen for boken dalte drastisk da forfatteren døde i 1976.

Andre bøker av ulike sjangere har blitt populære over en kortere tidsperiode, men forsvant ut av historien da nye kom til.

Én bok har overlevd historien på en helt unik måte, nemlig Bibelen. I 2017 hadde hele eller deler av Bibelen blitt oversatt til mer enn 3300 språk. Den er verdens mest solgte bok hver eneste år. Den leses igjen og igjen av millioner av mennesker.

 

Kan man lære Gud å kjenne utenom Bibelen?

Naturen kan til en viss grad lære oss noe om Gud

I kapittel to ble det redegjort for den store konsekvensen av menneskets fall i synd. Et spørsmål som da dukker opp, er om Gud har glemt og forlatt oss. Nei, Gud har ikke overlatt menneskene til seg selv. Vi har fått Bibelen, og den handler om Gud som steg ned til oss og grep inn for å frelse menneskene. Denne historiske hendelsen ble nedtegnet og gitt oss i form av en bok, som kalles Bibelen. Målet med Bibelens bok er at en skal lære Gud å kjenne og komme i et personlig forhold til ham.

Kan man lære Gud å kjenne utenom Bibelen?

I naturen kan man oppleve og erfare skaperverkets ufattelige storhet. En kan se på dyreriket, naturens fantastiske kretsløp og undre seg over hvilken stor og skapende Gud som finnes. Man kan altså gjennom naturen vite at Gud er til og at han styrer alt ved sin store hånd.

Samvittigheten gir også til kjenne om noe er riktig eller galt. Gud blir dermed en forpliktende Gud som viser at han er til. Denne måten å kjenne Gud på kalles alminnelig åpenbaring.

«For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket». Rom. 1:20-21

Alle mennesker har tilgang til den alminnelige åpenbaring av Gud, også de som er ukjente med kristendommen. De kan vite at det finnes en allmektig, skapende og forpliktende Gud «over» oss.

«For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem». Rom. 2:14-15

Konklusjonen er at man kan lære Gud å kjenne til en viss grad utenom Bibelen. Men man kan ikke komme til troen på Jesus uten at man lærer ham å kjenne slik Bibelen beskriver.

 

Bibelen og andre religioner

Kristendommen er forskjellig fra religionene

Det finnes visse sannheter i alle religioner. Sannhetene kretser i hovedsak rundt moralske og etiske spørsmål, altså hva som er rett og galt i livet. For eksempel har buddhismens fem bud mange likhetstrekk med Bibelens ti bud. Andre religioner har også med momenter som går på å søke noe guddommelig, det høyeste i tilværelsen. Men de sier ingenting om hva Gud har gjort for å frelse oss. Og siden de andre religionene ikke fører til den sanne Gud og Jesus som frelser, fører de oss faktisk bort fra Gud. Deres kjennskap til Gud er utilstrekkelig (kun alminnelig åpenbaring) og kan aldri føre menneskene i samfunn med den levende Gud.

Det spesielle med Bibelen er at Gud viste seg (åpenbarte seg) på en overnaturlig måte. Det vil si at Gud steg ned og ble menneske, og tok menneskenes skyld på seg. Bibelen kaller vi derfor den spesielle åpenbaring

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Joh. 3:16

Dette kjennskapet kan man ikke finne utenfor Bibelens budskap om Jesus. I Bibelen møter man Gud som frelser. Det kan være vanskelig og teoretisk bevise at det er Gud som taler i Bibelen. Men man kan møte ham der og bli sikker på at det er Gud som taler. Det hele avhenger av den enkeltes innstilling til Guds ord. Stiller man seg åpen for Bibelens ord og lar seg overbevise, vil man møte Gud som frelser i Bibelen. Den er nemlig en levende bok.

 

Bibelens inspirasjon

Bibelen er guddommelig inspirert og fortsatt levende

Bibelen er en levende bok fordi det er Gud som har inspirert den. Gud ønsker å formidle oss noe gjennom denne boken.

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet». 2. Tim. 3:16

Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?

Gud brukte mennesker til å skrive Bibelen. Forfatterne hadde ulike yrker og var ulike som mennesker. En kan lese hvordan Paulus og Johannes skrev på ulike måter med sitt personlige særpreg, samtidig som de fikk formidlet det budskapet som Gud ønsket skulle frem. Gud ledet dem til å skrive ved Den Hellige Ånd.

«For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd». 2 Pet. 1:20-21

Noen mener at vi kan dele Bibelen opp i en guddommelig og en menneskelig side. De gir dermed rom for at deler av Bibelen ikke er inspirert av Gud. Bibelen kan ikke deles inn på denne måten. Men samtidig har Bibelen en guddommelig og menneskelig side ved seg. Den er nemlig skrevet av ulike forfattertyper samtidig som Gud ledet dem til å skrive, slik at Guds budskap kom frem. Bibelen er derfor både en levende og en inspirert bok fra Gud.

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd». Hebr. 4:12

Kong David fikk møte Guds ord gjennom profeten Natan og sa følgende etter å ha hørt Guds ord:

«Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort – for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer». Sal. 51:6

Disse bibelsitatene viser at Guds ord er levende. Bibelen er en helt annerledes bok enn alle andre bøker. Den taler til samvittigheten og gir overbevisning. Målet med Bibelens bok er at menneskene skal komme til tro på Jesus og bli frelst. Dette kommer vi inn på i neste kapittel.

 

Vi har i dette kapittelet sett at Bibelen er Guds levende og inspirerte ord.  Andre religioner fører oss bort fra den levende Gud. Men Bibelen er en annerledes bok, den viser nemlig vei til den eneste sanne Gud og hans sønn Jesus Kristus. Målet er at menneskene skal komme til tro på Jesus og blir frelst. Dette komme vi inn på i neste kapittel.


 

Til samtale:

  1. Hva er Bibelens hovedhensikt?
  2. På hvilken måte er Bibelen annerledes enn andre bøker?
  3. Vi kan se Guds makt i naturen. Hvorfor trenger vi Bibelen i tillegg?
  4. Hva menes med at Bibelen er inspirert av Gud?
  5. Hvordan kan vi merke at Gud taler i Bibelen? Har du opplevd det?

 

Neste kapittel:

5. Ung i troen