7. En guddommelig oppgave

OM DEN HELLIGE ÅND

 

 

Vi mennesker har ulike oppgaver i livet. Noen er mest praktisk anlagt, mens andre igjen trives best med teoretiske oppgaver, men alle tjener til et formål.

Den Hellige Ånd har også en oppgave. Den vil vi kalle en guddommelig oppgave. Vi mennesker kan forsøke å gjøre oppgaven til Den Hellige Ånd, men vil mislykkes. Det er ingen mennesker på vår jord som kan utføre det Den Hellige Ånd gjør. I dette kapittelet skal vi se på hvem Den Hellige Ånd er, og hvilken oppgave den har.  

Hvem er Den Hellige Ånd? Treenighetslæren.

Den Hellige Ånd er en av personene i guddommen

Den Hellige Ånd er én person i den treenige Gud. Gud Fader er skaperen, Jesus Kristus er frelseren og Den Hellige Ånd er hjelperen og talsmannen. Disse tre er likestilt i guddommen. Det er dette som kalles læren om treenigheten.

«Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle»!2 Kor. 13:13

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag». Ef. 4:30

Treenighetslæren går ut på at guddommen er én, men at det samtidig er tre personer: Faderen, Sønnen og Ånden. Bibelen taler klart om at det er én Gud, se 5. Mos; 6.4. Samtidig blir både Jesus og Ånden mange steder og på mange måter omtalt som Gud. Det innebærer ikke at Gud Fader «opptrer» på tre forskjellige måter. Han var i himmelen også da Jesus gikk omkring her på jord.

Gud er én, men eksisterer både som Fader, Sønn og Ånd samtidig. En kan si at de tre har ulike egenskaper eller oppgaver. Gud som skaper av himmel og jord. Jesus, Guds sønn som verdens frelser og Den Hellige Ånd som overbeviser og veileder for menneskene.

Læren om treenigheten kan være vanskelig å fatte for fornuften og tanken, men er en tros og overbevisningssak.

 

Hva er hensikten med Den Hellige Ånd?

Ånden skal først og fremst herliggjøre Jesus

Jesus bruker en del av tiden før sin død og oppstandelse til å forklare hva som kommer til å skje etter sin død. Disiplene kjenner en form for maktesløshet og sorg før Jesu bortgang. Det er i denne forbindelse at Jesus forklarer Den Hellige Ånds oppgave og hensikt. Johannes bruker flere kapitler av sitt evangelium til å videreformidle det Jesus sa.

«Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten». Joh. 16:12-13a

Et hovedmål for Den Hellige Ånd er å herliggjøre Jesus.

«Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere». Joh. 16:14

Den Hellige Ånd skal ta av alt det som Jesus er og har. Han formidler et budskap fra og om en annen person. Han viser det verk som Jesus har gjort, og forkynner for oss om alt det som Jesus gjorde mens han vandret på denne jord. Den Hellige Ånd bruker Bibelen når han forklarer dette.

Den Hellige Ånd skal ikkeherliggjøre seg selv, men Jesus Kristus.

«For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale». Joh. 16:13b

 

Oppgaven til Den Hellige Ånd

Vi trenger å bli overbevist om bibelens sannheter

Hvorfor trenger vi Den Hellige Ånd? Kunne vi ikke klare oss alene, da Jesus reiste til himmelen? Johannes gir oss noen svar på dette i kapittel 16. Han nevner flere oppgaver som Den Hellige Ånd har.

«Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere». Joh. 16:5-7

Det første viktige Jesus sier her er at «Det er til gagn for dere at jeg går bort». Vi kunne ikke blitt frelst, hvis ikke Jesus gikk bort for å dø på Golgata.

Vi trenger Den Hellige Ånd fordi mennesket er falt i synd og kan derfor ikke forstå Gud. Uten Den Hellige Ånd kan vi ikke komme inn i Guds rike.

«Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike». Joh. 3:5

«Frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd». Tit. 3:5

Altså, vi trenger Den Hellige Ånd for å komme inn i Guds rike, det vil si å bli kristne. Hvordan skjer dette? Med utgangspunkt i Johannes 16, vil vi forklare dette ut fra tre punkter.

«Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt». Joh. 16:8-11

Den Hellige Ånd skal overbevise verden om synd fordi de ikke tror på ham (Joh. 16.9).Denne verden er fortapt i synder og overtredelser sier Bibelen. Dette ser ikke verden uten Guds Ånd. Vi kan ikke fatte og forstå Guds rike uten Den Hellige Ånd. Synden vår, egoismen, det at vi vil være som Gud, og at vi skal stå til regnskap for våre liv en gang, er en ukjent tanke for denne verden. Den Hellige Ånd kom til verden for å overbevise om dette.

Den Hellige Ånd skal overbevise om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen (Joh.16.10). Evangeliet, budskapet om Jesus død og oppstandelse, og at en blir frelst uten gjerninger, kan vi ikke bli overbevist om uten Guds Ånd. En kan lære og forstå dette med forstanden, men det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise et menneske om Guds ufortjente nåde i Jesus Kristus.

Den Hellige Ånd skal overbevise om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt (Joh.16.11). Djevelen er allerede dømt og overvunnet av Jesus, men han prøver av all makt å fortsette sin onde gjerning på jord. Dette ser ikke denne verden, og det er enda en grunn til at vi trenger Den Hellige Ånd.

 

Advokaten vår

Også Den Hellige Ånd går i forbønn for oss

De som allerede er i troen på Jesus skal ikke være farløse, sier Bibelen. De skal ikke være alene. Den Hellige Ånd skal hjelpe de kristne. Derfor kaller vi også Den Hellige Ånd for talsmann.

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig». Joh. 14:16

Med talsmann menes trøster, advokat og rådgiver. Det innebærer at han går i forbønn for de som har troen på Jesus.

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige». Rom. 8:26-27

Til slutt i dette avsnittet skal vi ta med et bibelsitat fra Paulus:

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige». Ef. 1:17-18

På grunn av at vi trenger Den Hellige Ånd, må også vi kanskje be slik som Paulus skrev til menigheten i Efesus. Vi trenger å be om at Den Hellige Ånd opplyser oss slik at vi forstår Bibelens ord og hvilket håp vi er kalt til.

 

Vi har i dette kapittelet sett på hvem Den Hellige Ånd er og hvilken oppgave den har. Tema som angår Den Hellige Ånds gaver til vitnetjeneste tas opp under emnet om Guds menighet. Dette kommer i kapittel 8, «Redskaper».


 

Til samtale:

  1. Hvorfor kan vi ikke forstå Bibelens ord og evangeliet om Jesus Kristus uten Den Hellige Ånd?
  2. Hva betyr det å gjøre Den Hellige Ånd sorg? Skjer dette hos meg? Og hva kan jeg gjøre med det?
  3. Hva konkret gjør Den Hellige Ånd i mitt liv? Hvilken betydning har dette for mitt daglige kristenliv?

 

Neste kapittel:

8. Virkemidler